شعبه مرکزی:

تهران، بازار، مسجد امام خمینی، دالان اول بازار جامع، زیرزمین بانک تجارت سلطانی، پلاک
18 تلفن : 55621245

شعبه یک :

تهران، بازار، مسجد امام خمینی، بازار جعفری، دالان اول، پلاک 52
تلفن : 24 – 55573423