شال و روسری

زیبا بودن و زیبا دیده شدن  با شال و روسری لورنزو

زیبا بودن و زیبا دیده شدن با شال و روسری لورنزو

زیبا بودن و زیبا دیده شدن  با شال و روسری لورنزو

قدمت شال و روسری

قدمت شال و روسری

قدمت شال و روسری

حجاب با شال و روسری های لورنزو زیباست

حجاب با شال و روسری های لورنزو زیباست

حجاب با شال و روسری های لورنزو زیباست

مد اسلامی

مد اسلامی

مد اسلامی

برخی از انواع پارچه ها (قسمت اول)

برخی از انواع پارچه ها (قسمت اول)

برخی از انواع پارچه ها (قسمت اول)

طرح هایی که چندان مناسب سلیقه بانوان ایرانی نیست (قسمت اول )

طرح هایی که چندان مناسب سلیقه بانوان ایرانی نیست (قسمت اول )

طرح هایی که چندان مناسب سلیقه بانوان ایرانی نیست (قسمت اول )

کانال تلگرام شرکت لورنزو